Wat behels ʼn grieweprosedure?

Vrydag, April 21st, 2017

Lucindi Pretorius

 

Grieweprosedures word ingestel deur werknemers wat gegrief is oor enige aspek van hul diensverhouding, wat ʼn probleem ervaar en regstreeks daardeur geraak word.  Grieweprosedures is aan tydraamwerke onderworpe.  Alle werkgewers moet hierdie tydraamwerke nakom en gehoorsaam.

 

Omskrywing van ’n grief

ʼn Grief moet beskou word as enige mate van ontevredenheid wat ’n personeellid ervaar ten opsigte van sy of haar werkgewer, werkomgewing, kollegas of enige aspek van sy of haar diensverhouding met die werkgewer.

 

Basiese beginsels

Elke personeellid, ongeag sy of haar posvlak, het die reg en geleentheid om sonder vrees vir viktimisasie sy of haar griewe  in die werkplek te lug.

Griewe kan aangespreek en opgelos word deur:

 1. geleentheid te bied vir die werknemer om hom of haar op hoër gesag te beroep indien die personeellid voel dat sy of haar grief nie met die nodige insig of empatie oorweeg is nie;
 2. aan die personeellede vrye toegang tot personeelverenigings vir raad en bystand in die bylegging van griewe te bied;
 3. hierdie prosedure aan alle personeellede beskikbaar te stel;
 4. konsekwente, regverdige en snelle hantering van griewe;
 5. die hantering daarvan op die laags moontlike vlak; en
 6. die vertroulike hantering van griewe.

 

Doel van die prosedure

Die doel van die prosedure is om elke personeellid in staat te stel om sy of haar griewe:

 1. deur middel van ʼn formele kanaal onder die aandag van onmiddellike hoofde, en indien nodig, hoër gesag te bring;
 2. by die vroegs moontlike geleentheid te laat hanteer en oplos; en
 3. so regverdig as moontlik onder omstandighede te laat oplos.

 

Prosedurele stappe wat gevolg moet word

Daar is verskeie stappe wat ’n werknemer moet volg om ʼn grieweprosedure in te stel:

 1. ʼn Grief moet eerstens skriftelik by sy of haar onmiddellike hoof ingedien word, of aanhangig gemaak word by die persoon wat deur die hoof aangewys is om in sy of haar afwesigheid griewe te hanteer.
 2. Indien die grief nie deur die onmiddellike hoof of sy of haar gedelegeerde in sy of haar afwesigheid opgelos kan word nie, of indien die betrokke grief op die personeellid se onmiddellike hoof of sy of haar gedelegeerde of iemand van dieselfde senioriteit as die personeellid se onmiddellike hoof of sy of haar gedelegeerde betrekking het, kan die personeellid die saak skriftelik na die volgende hoër bestuursvlak verwys, met kennisgewing aan sy of haar onmiddellike hoof of sy of haar gedelegeerde.
 3. Indien die partye tot geen vergelyk gekom het nie, of indien die grief betrekking het op ʼn persoon op die volgende hoër vlak van senioriteit bo die personeellid se onmiddellike hoof of sy of haar gedelegeerde, word die grief na die derde bestuursvlak verwys.
 4. Indien die derde bestuursvlak nie die grief tot bevrediging van die betrokke personeellid kan oplos nie, of indien die grief betrekking het op ʼn lid op die derde bestuursvlak, word dit skriftelik deur bestuur of die personeellid na die vlak hoër as die derde bestuursvlak verwys.

 

Elke personeellid mag vergesel of gehelp word deur ʼn personeellid van sy of haar keuse.

 •  
 •  
 •  
 •  

Ander Artikels

Hoe om ʼn goeie verhouding met jou nuwe baas te bou
Carolyn O’Hara   Jou baas is weg en iemand anders moet haar plek inneem. Hoe kan jy ʼn positiewe, produktiewe werksverhouding met jou nuwe bestuurder bou? Hoe leer jy haar ken sonder om soos ʼn inkruiper te lyk? En hoe help jy haar om vinnig aan die gang te kom by haar nuwe werk?   […]
Die verskil tussen swak werkprestasie en wangedrag
Wallace Albertyn   Baie werkgewers verwar swak prestasie met wangedrag en omgekeerd. Dit kan net beteken dat hierdie werkgewers nie swak prestasie en wangedrag reg hanteer nie en hulle aan arbeidsdispute blootstel. Dit is swak prestasie wanneer ʼn werknemer nie sy werk of deel van sy werk doen volgens die standaard wat die werkgewer vereis […]
Wanneer, hoe en hoekom ʼn dronk werknemer ontslaan kan word
Wat kan ʼn werkgewer doen as ʼn werknemer Vrydag na middagete dronk by die kantoor of perseel opdaag? Hom daar en dan afdank/in die pad steek? Die werknemer een week kennis gee, waarna hy moet maak dat hy wegkom? Hom Maandagoggend heel eerste ʼn ontslagkennisgewing gee? As ʼn werknemer ʼn alkoholis is en sy werkgewer […]
1 2 3 115