English

Kyk na die lys van dimensies en kliek ‘Nee’, as dit ʼn area is waarin jy dink jy nog kan groei. Kliek ‘ja’, as jy die dimensie reeds onder die knie het en nie nodig het om jou kennis en vaardigheid in die dimensie te ontwikkel nie.

NEE vir ek moet nog hierdie area ontwikkel

JA vir ek het hierdie area reeds onder die knie.

Analiseer en interpreteer
Volledigheid, akkuraatheid, deeglikheid en die spoed waarmee dit toegepas word?
Onderskeidingsvermoë (Ek het die vermoë om inligting en versoeke suksesvol kanaliseer en onderskei).
Ek het die vermoë om inligting te analiseer deur die gebruik van oordeel op ʼn rasionele manier.

 

Probleemoplossing
Ek het die vermoë om die onderliggende oorsake vir probleme te identifiseer en ondersoek deur die regte vrae te vra en inligting in te samel en dan ook integreer.
Ek dink buite die boks en gebruik inisiatief deur toepassing van spesialis en gedetailleerde tegniese kundigheid.
Ek het die vermoë om voorstelle te maak tot verbetering van stelsels en prosesse.
Ek het die vermoë om pro-aktief op te tree en terselfdertyd aan vereistes voldoen om kwaliteit uitkomste te lewer.
Ek het die vermoë om toepaslike organisatoriese antwoorde te ontwerp en te implementeer om moontlike probleme op te los en ook in die toekoms te verhoed.

 

Besluitneming
Ek kan ʼn besluit neem of huiwer om ʼn besluit te neem (huiwer/wil nie risiko neem nie/vat nie verantwoordelikheid nie).
Kan jy vinnige besluite onder druk neem indien nodig?
Stel jy ondersoek in en neem berekende besluite?
Vat jy verantwoordelikheid vir besluite?

 

Leierskap
Ek het die vermoë om ander te motiveer.
Ek het die vermoë en bereidwilligheid om ander te bemagtig
Ek kan delegeer.
Ek kan situasies analiseer en my kennis gebruik om strategies te beplan en doelwitte te bereik.
Implementeer. Ek kan ander motiveer om aksie te neem om voortdurend te verbeter in die gehalte van werksuitsette.
Ek kan standaarde stel om prestasie te meet.

 

Interpersoonlik
Ek toon respek en waardering vir die menings en voorstelle van ander.
Ek handhaaf 'n balans tussen die taak en mens.
Ek is bewus van my eie gedrag en die effek van besluite en optrede teenoor ander.
Ek kan sensitiwiteit en empatie toon vir ander en hulle situasies.

 

Bou van menseverhoudinge
Ek vestig maklik goeie verhoudings met ander op alle vlakke om netwerke en kontakte op te bou.
Ek bou netwerke binne en buite die organisasie wat ʼn strategie en die vermoë insluit om voorheen onbereikbare kontakte suksesvol te bereik

 

Selfvertroue
Ek skep en onderhou 'n positiewe beeld van die self in die hantering van werk en uitdagings met ander.
Ek verstaan die impak van my eie gedrag op die persepsies, houdings en gedrag van ander.

 

Konflik Hantering en selfgeldend
Ek is selfgeldend. Ek kan my eie emosie beheer in konflik situasies. Ek kan ander se emosie beïnvloed in ʼn konflik situasie ten einde die situasie uit te sorteer.

 

Aanbiedingsvaardighede en kommunikasie
Ek projekteer 'n beeld van geloofwaardigheid.
Ek het die vermoë om ʼn gehoor te beheer deur vinnig en konstruktief te reageer op vrae en terugvoer asook om konsepte logies en eenvoudig te verduidelik.
Ek skep betekenis deur middel van geskikte geskrewe en / of mondelinge kommunikasie.
Ek gebruik kennis van mense en verskillende kommunikasie metodes wat beskikbaar is om 'n kultuur van oop dialoog te skep.
Ek sluit tegniese verslagskrywing en vaardighede om verbaal inligting weer te gee in.
My taalvaardigheid en strukturering en konstruksie van inligting is voldoende.
Ek gebruik nie-verbale kommunikasie.

 

Vermoë om ander te beïnvloed
Ek kry inkoop deur logiese feite voor te lê.
Ek hou die gehoor/persoon se aandag.
Ek dra standpunte suksesvol oor deur inkoop te kry by ander asook die vermoë om ander te mobiliseer om aksie te neem.

 

Proses gedrewe
Ek verseker dat 'n hoë gehalte van uitsette gelewer word.
Ek volg prosesse deeglik en sistematies.

 

Organisering, prioritisering en implementering.
Ek inisieer, beplan en implementeer deur te koördineer en te netwerk met die organisasie se doelwitte in oog.
Ek het die vermoë om uitsette te lewer in die gegewe tydsraamwerk.

 

Ondersteuning en spanwerk
Ek is aktief betrokke by en verstaan ander se perspektiewe.
Ek bou ʼn omgewing van aktiewe interaksie en spanwerk.
Ek het die vermoë om ander te help en te motiveer om saam te werk.

 

Waardes en integriteit
Ek leef organisasie waardes uit en demonstreer etiese gedrag in alle omstandighede.
Ek monitor ander se gedrag en neem aksie waar nodig.
Ek baseer besluite op die organisasie se waardes en beginsels.

 

Aanpasbaarheid
Ek hanteer 'n verskeidenheid van probleme en take terselfde tyd.
Ek het die vermoë om aan te pas volgens die situasie en kompleksiteit van die situasie.
Ek het die vermoë en verandering te hanteer.

 

Vermoë om stres te hanteer en onder druk te werk
Ek formuleer die nodige strategie om my eie gedrag te beheer en stres te kan hanteer.
Ek skep 'n positiewe beeld en behou interpersoonlike verhoudinge in stresvolle situasies.
Vat verantwoordelikheid soos nodig en erken wanneer hy/sy nie die situasie kan hanteer nie.

 

Toewyding, prestasie motivering en energie.
Ek het die vermoë om toegewysde take te voltooi volgens spesifikasies. Ek voldoen aan sperdatums onder druk deur toewyding, volharding en ten spyte van probleme.
Ek pak nuwe take met deursettingsvermoë aan en genereer entoesiasme onder spanlede om doelwitte te bereik.
Ek aanvaar en benader veeleisende rolle met motivering. Ek bevorder groei deur persoonlike ontwikkeling behoeftes te identifiseer en aan te spreek deur opleidingsgeleenthede.
Ek is passievol, ambisieus en self-gemotiveerd in enige situasie en beskik oor die vermoë om ander te motiveer.